مقاله الزام ها و پيامدهاي اجتماعي برنامه‌ درسي پاسخگو در آموزش‌ عالي (مطالعه موردي: دانشگاه هاي دولتي اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: الزام ها و پيامدهاي اجتماعي برنامه‌ درسي پاسخگو در آموزش‌ عالي (مطالعه موردي: دانشگاه هاي دولتي اصفهان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله رسالت خدمات اجتماعي
مقاله برنامه‌ درسي
مقاله الزام‌ها
مقاله پيامدها
مقاله برنامه درسي پاسخگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصر احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام آموزش عالي نهادي اجتماعي است كه از دير باز براي انجام سه رسالت آموزش، پژوهش و خدمات پديد آمده و در سال هاي اخير رسالت هاي جديدي از جمله كار آفريني نيز به آن افزوده شده است. در بين تمامي عناصر و خرده نظام هاي آموزش عالي، از برنامه هاي درسي به عنوان مهم ترين عنصر و به منزله قلب اين نظام ياد مي شود زيرا بنيادي ترين ابزار فراهم آورنده دانش، تجربه و مهارت هاي دانشجويان براي عرضه خدمات به جامعه است. برنامه درسي كه بتواند آرمان ها و رسالت هاي دانشگاه ها و ساير موسسات آموزش عالي را براي رفع نيازهاي فردي (دانشجويان)، سازماني (دانشگاه) و اجتماعي (كارفرمايان و جامعه) تحقق بخشد برنامه درسي پاسخگو ناميده مي شود. تبيين الزامات و پيامدهاي اجتماعي برنامه درسي پاسخگو در آموزش عالي، هدف اصلي پژوهش حاضر بود كه براي اجراي آن از روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و از ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. در پرسشنامه مذكور الزامات و پيامدهاي برنامه درسي پاسخگو در حيطه خدمات اجتماعي از ديدگاه نمونه پژوهش يعني استادان و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه هاي اصفهان، صنعتي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان و نيز كارفرمايان و مديران كه به روش طبقه بندي متناسب با حجم از نوع تخصيص بهينه و به طور تصادفي انتخاب شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. داده هاي گردآوري شده در دو سطح توصيفي و استنباطي و با استفاده از spss تجزيه و تحليل گرديد. نتايج حاصل از آزمون t نشان داد ميانگين نظرات نمونه پژوهش در مورد الزام ها و پيامدهاي تبيين شده بيش از ميانگين فرضي جامعه بود(P£۰٫۰۰۱) هم چنين نتايج تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) بيانگر آن بود كه نظر استادان، دانشجويان و كارفرمايان در خصوص الزام هاي برنامه هاي درسي پاسخگو در آموزش عالي يكسان بوده اما بين ديدگاه هاي آنان در مورد پيامدهاي اجتماعي مورد انتظار از برنامه هاي درسي تفاوت معني دار وجود داشت (P£۰٫۰۰۵).