سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صحبت بهرامی نژاد – دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه- ایران .دانشکده کشاورزی، دانشگاه آدلاید
رابرت اسنستوفر – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آدلاید
پاملا زوه – انستیتو تحقیقات استرالیای جنوبی
یوجی هیاساکا – انستیتو تحقیقات استرالیا

چکیده:

یکی از روش ها برای دستیابی به ژن ها، پروتئین ها و متابولیت های ثانویه دفاعی در گیاهان استفاده از مولکول های شیمیایی سیگنالی از جمله متیل- جازمونات می باشد. دراین پژوهش القاء متابولیت های ثانویه بوسیله متیل ج ازمونات در ریشه گیاه یولاف بوسیله دستگاه HPLC مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تحت تأثیر این ماده ۱۲ پیک القاء شده است. تجزیه با LC-MS نشان داد که اوناکوزاید A یا ۲۶ -دزگلوکواوناکوزاید B در ریشه یولاف و یا ترکیباتی مشابه با آنها نیز وجود دارد . این نتیجه جالب توجه بود زیرا این ترکیبات فقط در اندام هوایی یولاف وجود دارد. از بین اوناسین های ریشه یولاف، مقدار اوناسین A-2 و اوناسین B-1 توسط متیل جازمونات افزایش یافت. این ترکیبات، متابولیت های دفاعی در ریشه یولاف می باشند.