سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید جلال رستگاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج (سازمان انرژی ایران)
مسعود رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج (سازمان انرژی ایران)
فرامرز مجد – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج (سازمان انرژی ایران)
سیروس ودادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج (سازمان انرژی ایران)

چکیده:

در این تحقیق از چهار توده محلی گندم معرفی شده از کلکسیون بانک ژن دانشکده کشاورزی کرج با خصوصیات نامطلوب پابلندی و حساس به خوابیدگی استفاده گردید . بذور چهار ژنوتیپ گندم با دزهای ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ گری با شدت ۰/۵۵ گری پرتوتابی قرار گرفتند. بذور تیمار شده به همراه بذور شاهد (پرتوتابی نشده ) در مزرعه بهروش متداول کشت گردیدند . در نسل اول کلیه خوشه های اولیه تمام گیاهان (M1) به تف کیک دز و رقم برداشت که جمعیت گیاهی نسل دوم را تش کیل می دادند. در نسل دوم عمل گزینش بر مبنای ایستادگی و ارتفاع گیاه (پاکوتاهی) انجام گرفت . گیاهانی که از نظر خواص زراعی و اهداف طرح مناسب بنظر می رسیدند به نسل بعد برده شدند . گزینش بر مبنای روش پدیگری تا زم ان حصول یکنواختی از نظر ایستادگی و پاکوتاهی ادامه یافت . طی نسل های بعدی تعداد ۱۴ لاین از ۴ ژنوتیپ که از نظر ایستادگی ، ارتفاع بوته و فا کتورهای موثر در میزان محصول دارای برتری نسبت به شاهد بودند ، انتخاب و برداشت گردیدند . پس از انجام آزمایش نهایی مقایسه عمل کرد مطلوبترین لاین های تولید شده از هر رقم تعداد سه لاین نوید بخش انتخاب که جهت قرار گرفتن در لیست بررسی ارقام نوید بخش به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر ارسال گردد.