مقاله القاي آپوپتوز و نکروز به وسيله اسيد پکتيک در دودمان سلولي هيپوفيزي GH3/B6 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۹۸ تا ۵۰۵ منتشر شده است.
نام: القاي آپوپتوز و نکروز به وسيله اسيد پکتيک در دودمان سلولي هيپوفيزي GH3/B6
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پکتين
مقاله آپوپتوز
مقاله سلول GH3/B6
مقاله هيپوفيز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري حوري
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: گليايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: دلفي لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرگ برنامه ريزي شده سلولي يا آپوپتوز يکي از شايع ترين اشکال مرگ در سلولهاي يوکاريوتي مي باشد. آپوپتوز در واقع يک مکانيسم خودکشي فيزيولوژيکي است که باعث حفظ هوموستازي مي شود. اثرات آپوپتوزي مشتقات پکتيني در شرايط in vivo و in vitro مشاهده شده است. در اين مطالعه اثر اسيد پکتيک بر روي آپوپتوز سلولهاي GH3/B6 بررسي شده است. اين ماده بخش عمده پلي ساکاريدهاي ديواره سلولهاي گياهي را تشکيل مي دهد و سبب مهار رشد متاستاز سلولهاي سرطاني مي گردد. سلولهاي GH3/B6 سلولهاي لاکتوتروپ هستند و از تومور هيپوفيز موش کلون شده اند و به ويژه داراي قدرت سنتز و ترشح هورمونهاي رشد (GH) و پرولاکتين (PRL) مي باشند. در اين مطالعه، سلولها در محيط کشت Ham’s F12 غني شده با ۱۵ درصد سرم اسب و ۲٫۵ درصد سرم جنين گاو کشت داده شدند. پس از ۳ روز پيش انکوباسيون، سلولها تحت تاثير مقادير مختلف اسيد پکتيک در زمانهاي ۶، ۲۴ و ۴۸ ساعت قرار گرفتند. کنترل مثبت در اين آزمايش بروموکريپتين، عامل شناخته شده القا کننده آپوپتوز در اين سلولها انتخاب گرديد. درصد زيستايي سلولها در حضور مقادير مختلف اسيد پکتيک و بروموکريپتين توسط تست MTT بررسي شد. سپس با استفاده از رنگ آميزي آکريدين ارنج (AO) و اتيديوم برمايد (EB) تغييرات هسته سلولها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين با استفاده از روش فلوسايتومتري و تستTUNEL  ميزان آپوپتوز در سلولها مشخص گرديد. آزمايشها نشان دادند که در حضور مقادير مختلف اسيد پکتيک درصد زيستايي سلولها بطور معنا داري کاهش مي يابد و رنگ آميزي AO/EB و تست TUNEL نشان داد که انکوباسيون ۲۴ ساعته اسيد پکتيک در يک حالت وابسته به دوز از غلظت۲۵۰ mg/ml  تا غلظت ۱ mg/ml سبب القاي آپوپتوز در اين سلولها مي شود. همچنين نتايج رنگ آميزي فلورسنت مشخص نمود که اسيد پکتيک با غلظتهاي بالا ۱ mg/ml) تا (۵mg/ml سبب ايجاد نکروز مي شود .(p<0.001)