مقاله القاي خلق با استفاده از چهره هاي هيجاني زير آستانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: القاي خلق با استفاده از چهره هاي هيجاني زير آستانه اي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله القاي خلق
مقاله چهره هاي هيجاني
مقاله زيرآستانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستكام محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناخت تاثير القاي خلق با بهره گيري از چهره هاي هيجاني زيرآستانه بينايي انجام شده و هدف اصلي، تعيين عوامل زمينه ساز ناهشيار اين اختلالات است.
روش: روش پژوهش، از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. بدين منظور ۴۵ آزمودني با روش نمونه گيري در دسترس به سه گروه خلق خنثي، شاد و غمگين تقسيم شدند و پس از تکميل مقياس خلق مثبت و منفي واتسن، کلارک و تلگن (۱۹۸۸)، در معرض ۲۰ چهره هيجاني شاد، غمگين و خنثي قرار گرفتند که توسط رايانه و به صورت زيرآستانه اي نمايش داده مي شد. در مرحله پس آزمون، آزمودني ها دوباره پرسشنامه خلق مثبت و منفي را تکميل کردند.
يافته ها: نتايج نشان دهنده تاييد فرضيه هاي پژوهش بود: چهره هاي زيرآستانه اي شاد، خلق منفي را کاهش و خلق مثبت را افزايش مي دهند، همچنين چهره هاي زيرآستانه اي غمگين، خلق منفي را افزايش و خلق مثبت را کاهش مي دهند.
نتيجه گيري: ادراک زيرآستانه اي چهره ها در خلق جاري افراد در آزمايشگاه تاثيرگذار است، مي توان از نتايج اين پژوهش در زمينه هاي درماني و باليني اختلالات خلقي به ويژه افسردگي استفاده نمود.