سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید خاوری خراسانی – دکتری گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
پیام پور محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربی
احمد معینی – استادیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر موسوی – استادیار پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

دراین تحقیق، برای اولین بار در ایران، تعداد ۴۳ ژنوتیپ ذرت از ژرم پلاسم موجود در بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای کشور شامل لاین های اینبرد، هیبرید های سینگل کراس و تری وی کراس از گروه های مختلف رسیدگی از نظر پاسخ به کشت بساک مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشت بساک، در مرحله تک هسته ای انتهایی میکروسپورها و در محیط کشت های CI و YP ,YPm ، N6, IMSS انجام گردید. ۴ تا ۶ هفته پس از کشت در ژنوتیپ های SC و ۷۰۹ TWC605 ،LA12 (Sweet corn) ،K74/1 ،S61 ،A188 ،DH5×DH7 ،ETH-M82 تولید ساختارهای شبه جنینی آغاز گردید. همچنین در برخی ژنوتیپ ها کالوس زایی مشاهده گردیدند. میزان فراوانی تولید ساختارهای جنینی در ژنوتیپ های مورد بررسی از صفر تا ۱۷/۶% متغیر بود که ژنوتیپ های ETH-M82 ، DH5×DH7 و S61 به ترتیب با میانگین ۱۷/۶ و ۸/۵ و ۲ بیشترین ساختارهای شبه جنینی را در ۱۰۰ بساک کشت شده به خود اختصاص دادند.