مقاله القا آنزيمهاي آنتي اكسيدان، تركيبات فنوليك و فلاونوئيد در كشت در شيشه شيرين بيان (L. Glycyrrhiza glabra) با استفاده از متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۹۱ تا ۷۰۳ منتشر شده است.
نام: القا آنزيمهاي آنتي اكسيدان، تركيبات فنوليك و فلاونوئيد در كشت در شيشه شيرين بيان (L. Glycyrrhiza glabra) با استفاده از متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اكسيدان
مقاله ساليسيليك اسيد
مقاله شيرين بيان،فنيل آلانين آمونيا لياز
مقاله متيل جاسمونات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شباني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثرات متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد به عنوان دو القا کننده (elicitor) بر فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان كاتالاز و آسكوربات پركسيداز در ريشه و اندام هوايي، و محتواي تركيبات فنوليك و فلاونوئيد كل، و همچنين فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيا لياز در ريشه گياهچه هاي ۶۵ روزه شيرين بيان مورد مطالعه قرار گرفته است. افزايش فعاليت آنزيمهاي كاتالاز و آسكوربات پراكسيداز در تيمار با متيل جاسمونات در اندام هوايي گياهچه ها، ۲۴ ساعت پس از تيمار با غلظت ۲ ميلي مولار و در ريشه ها در غلظت ۱و ۲ ميلي مولار در ۴۸ ساعت پس از تيمار مشاهده گرديد. ميزان فعاليت آنزيمهاي كاتالاز و آسكوربات پراكسيداز در اندام هوايي و ريشه در تيمار با غلظتهاي ۱ و ۲ ميلي مولار ساليسيليك اسيد پس از ۲۴ ساعت افزايش يافت. با گذشت ۴۸ ساعت فعاليت كاتالاز در تمام غلظتهاي ساليسيليك اسيد و فعاليت آنزيم آسكوربات پراكسيداز در غلظتهاي ۱ و ۲ ميلي مولار ساليسيليك اسيد كاهش نشان داد. همچنين افزايش معني داري در تركيبات فنوليك كل و فلاونوئيدها بعد از ۲۴ ساعت القا با متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد مشاهده گرديد. فعاليت آنزيم كليدي مسير فنيل پروپانوئيد، فنيل آلانين آمونيا لياز به طور موقتي ۲۴ ساعت پس از القا (elicitation) با هر دو القا کننده ها افزايش نشان داد كه با افزايش معني دار مقدار تركيبات فنوليك كل و فلاونوئيد ها پس از ۲۴ ساعت القا هماهنگ مي باشد.