سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عطارنژاد – استادیار ، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا فرساد – کارشناس ارشد عمران گرایش سازه – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله تحلیل استاتیکی ودینامیکی به روش اجزاء محدود تیرهای با مقطع متغیر که دارای تغییرات پیوسته وبطورکلی سختی خمشی آنها بصورت تابعی درجه بصورت تعریف می شوند , مورد بحث قرارمی گیرد. المان جدیدی که توابع شکل جدیدی براساس معادله رفتاری بنیادی حاکم بر مسئله تیرهای مقطع متغیر می باشد استخراج وفرمول های مربوطه آن اعم از ماتریسهای سختی وجرم محاسبه می شوند .نهایتاٌ برای کنترل ومقایسه دقت المان مذکور ارتعاش آزاد تیری مقطع متغیر درنظرگرفته می شود ومیزان همگرائی این المان برای فرکانسهای طبیعی تیر با المانهای مقطع ثابت مورد مقایسه قرارمی گیرد. نتایج نشاندهنده دقت بسیار بالا برای المان جدید همراه با سرعت بالای محاسبات بخاطر سادگی معادلات می باشد. بطوریکه سرعت انجام محاسبات برای محاسبه فرکانسهای طبیعی یک تیر برای رسیدن به دقت معین چندین برابر می شود. این سرعت ودقت بالا خصوصا ً در مودهای اول نمود می نماید. دقت بصورتی است که برای فرکانس طبیعی مود اول یک تیرطره تنها با دو المان به خطایی کمترازیک درصد رسیدیم