سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عطارنژاد – دانشیار گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی-دانشگاه تهران
علیرضا فرساد – کارشناس ارشد سازه-دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک المان جدید به منظور تحلیل صفحات با ضخامت متغیر ارائه می شود. المان مدذکور دارای تغییرات ضخامت در هر دو جهت المان و با تغییرات خطی، سهمی و یا درجه nام می باشد. ابتدا توابع شکل تیرهای مقطع متغیر محاسبه کمی شود و سپس با استفاده از آن با بکارگیری یک ضریب اصلاحی، الگوی مناسب برای توابع شکل صفحات با ضخامت متغیر حاصل می شود که نهایتا با استفاده از آن تمامی بردارها و ماتریسهای مربوط از جمله ماتریس سختی و جرم و بردار بار گسترده قابل محاسبه اند. تئوری مورد بحث در اینجا تئوری تیرهای اویلر-برنولی می باشد. المان جدید نهایتا با شبکه بندی هعای مختلف با المان زینکویچ- ملوش MZC در حالت مقطع ثابت و متغیر و همچنین نرم افزار اجزاء محدود تجاری ANSYS در حالتهای مختلف شرایط مرزی تغییر مکان استاتیکی و فرکانسهای زاویه ای ارتعاش آزاد در حالت دینامیک مورد مقایسه قرار گرفت که در حالات گوناگون دارای سرعت همگرایی بیشتری نسبت به سه نوع المان مذکور نشان داد ضمن اینکه زمان مورد لزوم برای محاسبات اضافه برای ماتریس ها و بردارهای مورد نیاز نسبت به حالت مقطع ثابت در مقایسه با زمان کل تحلیل بسیار ناچیز می باشد.