سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی سعادت پور – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، یک المان چهار گرهی برای تحلیل غیر خطی ورقهای چهارضلعی با شرایط مرزی دلخواه توسعه یافته است. در تعیین ماتریس سختی المان از کرنش گرین (معادلات فن کارمن ) و تنش دوم پیولاکیرشهف استفاده می شود .تعیین می [KG] و سختی هندسی [KS] ماتریس سختی مماسی المان برای تحلیل غیر خطی، متشکل از سختی استاندارد گردد. بر اساس روش عددی ارائه شده، یک برنامة رایانه ای آماده شده است . به منظور بررسی کارآیی المان توسعه داده شده، چندین مسئلة تغییرشکلهای بزرگ ورق، حل گردیده و نتایج با نتای ج موجود در این زمینه مقایسه شده است . این مقایسه موید رفتار بسیار مناسب المان برای حل غیر خطی ورق می باشد