سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بلال محسن زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

مواد زائد شهری نیازمند مدیریت است.این مدیریت همراه با مسائل متعددی ست که همواره مجریا با آن دست به گریبانند.مخصوصا زمانی که اراده شود که امورات به نحو احسن انجام گیرد.معمولا در ادبیات این مقوله مهمترین کلمه ای که همواره قرین مواد زائد امده آلودگیست.صرف مدیریت مواد ذائد کاهش تاثیر گذاری آلودگی آندر محیط و شهرها میباشد.اما در خود عناصر مدیریت این مواد و اجرای آن آلودگی ها به صورت مضاعف حاصل میشود که بایستی بدواشناخته شده و برای کاهش اثرات ان راهکارهایی اندیشید.این آلودگیها را میتوان به دودستهیآنی یا پایدار تقسیم کرد.در این مقاله سعی شدهبعضی از ای آلودگیها ی آنی ذکر شده و مثالهایی اورده شود و تا حد امکان راهکارهایی ارائه شده است.