سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود اولی پور – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین قبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
آرش مرواریدی – کارشناس مطالعات شرکت مهندسی مشاور دزآب
سیدساجدالدین موسوی – کارشناس مطالعات شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

انتخاب گزینه مناسب جهت احداث سد از میان گزینههای مطرح، از پیچیدهترین موضوعات در مطالعات زمین شناسی مهندسی سد ها است . شناسایی پارامترهای مؤثر زمین شناسی و آگاهی از میزان تأثیرگذاری آنها، از اهمیت زیادی در تصمیم گیری برای انتخاب محور برتر برخوردار است . فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) ) AHP یکی از روشهای مناسب جهت اتخاذ تصمیم صحیح و دقیق در این زمینه می باشد . در این مقاله، گزینههای پیشنهادی برای سد در دست مطالعه خیرآباد با استفاده از روش مذکور مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش بکار برده شده با تحلیل ذهنی و قضاوت مهندسی مطابقت دارد . بر این اساس، محورهای پیشنهادیA و Bبترتیب در الویتهای اول و چهارم قرار گرفتند .