سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک
مرجان ذاکرین – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک
هوشنگ پرهام – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

بس لایه های فلزی Cu-Co/Cu از الکترولیتی حاوی سولفات مس و کبالت در حضور H3BO3 بر روی زیر لایه پلی کریستال Ti . به روش الکتروانباشت تهیه شدند طیف XRD این بس لایه ها به منظور بررسی ریز ساختار آنها مورد مطالعه قرار گرفت، مشاهده پیک های اقماری در این طیف وجود فصل مشترک تیز بین زوج لایه هایCuوCo-Cuرا بیان می کند . سپس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)خواص سطحی این بس لایه ها نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .