سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود گیاهی – گروه شیمی ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
مجید آروندبرمچی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان،
حسین آقایی – گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

یک الکترود یون قلیایی گزین جدید بوسیله ورود ذرات زئولیت در غشاء پلی وینیل کلراید ( PVC) تهیه شد. خواص این الکترود با در نظر گرفتن پاسخش نسبت به یونهای فلزات قلیایی ارزیابی می شود. غشاهایPVCبادی بوتیل فتالات نرم شده و در تمام این بررسی بدون اس تفاده از مواد افزودنی چربی دوست از این غشاها استفاده شد. الکترود، پاسخ نرنستی نسبت به کاتیونهای فلزات قلیایی در محدوده غلظت ۱۰ به توان ۴- ضربدر ۱/۰ تا ۱۰ به توان ۱- ضربدر ۱/۰ مولار با شیب ۰/۹ ± ۵۷/۰میلی ولت به ازای هر ١٠ واحد تغییر غلظت نشان می دهد . همچن ین الکترودتهیه شده در محدوده PH ٣ الی ٩ قابل کاربرد بوده و زمان پاسخ آن کوتاه ( ١٥£ ثانیه ) می باشد . ضرایبگزینش پذیری برای یون سزیم به عنوان گونه آزمایشی نسبت به کاتیونهای قلیایی خاکی ، آمونیوم و برخی ازکاتیونهای فلزات سنگین ارزیابی شد. الکترود زئولیت PVCتهیه شده برای اندازه گیری سورفاکتانت یونی بهکار گرفته شد.