سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام قاسمی میر – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده شیمی
میرفضل اله موسوی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده شیمی
مجتبی شمسی پور – کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده شیمی

چکیده:

الکترونشست دی اکسید سرب در حضورپلی وینیل پیرولیدون ) ) PVP و بروی بسترهای پلاتین و تیتانیوم تحت دانسیته جریان ثابت از محلـول شامل نیترات سرب و سدیم فلورید در پرکلریک اسید صورت گرفت . مطالعات انجام گرفته توسط میکروسکوپ الکترونـی روبـشی ) ) SEM نـشان داد کـه مورفولوژی و اندازه ذرات دی اکسید سرب توسط غلظتهای نیترات سرب، PVP و پرکلریک اسید تعیین می گردد . بنظر می رسد که PVP مـی توانـد هـم مورفولوژی و هم اندازه ذرات را تعیین نماید . دی اکسید سرب حاصله از ذرات نانومتری کروی با قطری در حدود ۵۰-۳۰ نانومتر، جهت گیـری کـرده در راستای ساختار برنجی شکل، تشکیل شده است . الگوی پراش اشعه ایکس ) ) XRD حضورفرم کریستالی β-PbO2 را نشان داد