سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
ناصر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
میرحیدر خدامراد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
اسکندر کشاورزعلمداری – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در ا ین مقاله فرآیند الکترووینینگ پیوسته در م قیاس نیمه صنع تی مورد برر سی قرار گرفت ه است . پارامترها ی بررسی شده در ا ین تح قیق دانسیته جر یان وpH محلول بوده است . بررسی های انجام شده بر روی محلولی با غلظت ۴۰ گرم بر لیتر نیکل، ۸ گرم بر لیتر اسید بوریک و ۱۰۰ گرم بر لیتر سولفات سدیم صورت گرفت .آزمایشات نشان داد که دان سیته جر یان ۱۰۰ آمپر بر متر مربع از نظر راندمان و مصرف انرژ ی مناسب است بررسی تاثیرpH روی راندمان جریان وانرژی مصرفی نشان داد کهpH=5 را م ی توان بعنوانpH مناسب برای الکترووینینگ پیوسته نیکل انتخاب نمود