سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مریم حیدریان گیلان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
آرش باباخانیان – استادیار، عضو هیئت علمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:
دراین پروژه بااستفادها زروشهای الکتروشیمیایی و الکترولیز منومرپیرول رادرحضورلیگاند ۴و۹ بیس ۲-پیریدینمتیل ۴و۹ دی آزادودکان ۱ دی آمین ۱۲به پلیمرآن تبدیل شده است درروشهای الکتروشیمیایی چون انتخاب یک محیط مناسب برای انجام الکترولیز خیلی اسانتر ازروشهای شیمیایی است به دلیل اینکه ازاکسیدکننده ها و یاکاهنده های شیمیایی به عنوان اغازگر استفاده نمیشود و کل فرایند درسطح الکترود انجام میگیرد برای سنتز پلیمردراین پروژه ازروش ولتامتری چرخه ای روش پتانسیودینامیک استفاده شده است بعدازسنتز پلیمرکارایی و مورفولوزی پلیمر سنتز شده بااستفاده ازروشهای مانند ولتامتری چرخه ای وروش اسپکتروسکوپی امپدانس و میکروسکوپ الکترونی روبشی موردبررسی قرارگرفته است نتایج مورفولوژی سنتز پلیمر پیرول را با نشان دادن ساختارهای گل کلمی به اثبات می رساند همچنین نتایج اسپکتروسکوپی امپدانس بهبود هدایت و خواص انتقال الکترونی الکترود طلای اصلاح شدهب پلی پیرول و لیگاند رو نسبت به الکترود طلا تنها را نشان میدهد