سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی شفیعا – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نمایندگان مجلس برای تحقق چشم انداز سرنوشت ساز ایران نیاز به برخورداری از بالاترین حد شهامت و توانایی دانشی دارند تا به وضوح درباره عمق و ریشه مسایل در حال جریانی که بر اجتماع و آینده آن اثر می گذارند اخذ تصمیم کنند. این برگزیدگان ملت برای موفقیت درحوزه انتخابیه خویش، صحن مجلس و عضویت در کمیسیون های تخصصی، باید مدل های جدید فکی و روش های نظام مندی را به خدمت بگیرند که، فرایندهای زنجیره ارزش اقتصادی شبکه ای را مدیریت کنند. آنها لازم است با افزودن مستمر دانش به خویش به عنوان تصمیم گیر جامعه، مبادرت به قرار گرفتن در شبکه های گوناگون تصمیم سازی نمایند تا در تحقق چشم انداز نقش کلیدی واقع گرایانه ایفا کنند. نمایش اهمیت مدیریت آگاهی موثری که منجر به درگیری فعال در توسعه مدیریت دانش در درون مجلس شود، ضرورتی کتمان ناپذیر بر جامعه علمی ایران است. لذا مطالعه ای روی مجالس دنیا برای کسب تصویر از چگونگی برخورد با موضوع مدیریت دانش انجام پذیرفته که مقاله جاری تصویری از این وضعیت را ترسیم می کند.
این مدیریت چون به آگاهی ذهنی افراد به عنوان نقش کلیدی عنایت دارد. می تواند زمانی سوژه ای حاد تلقی شود که، تصمیم گیر به سهولت به نقش سرنوشت ساز آن واقف نگردد. چون بر سیاست ها اثر گذارده و آن نیز به نوبه خود بر نتایج تصمیماتی که گرفته می شود اثر می گذارد، زمانی می تواند ارزش خویش به خوبی آشکار سازد که، مصرف کننده بتواند ارزش های مشترکی را بصورت شبکه ای مبنا قرار دهد. پاسخگویی با کفایت برتر به ماموریت های سه گانه نمایندگان در حوزه انتخابیه، صحن علنی مجلس و کمیسیون های تخصصی و نیز توجه به نواحی علایق کلیدی آنان الزام می کند، که مجلس اقداماتی برای توسعه نظام ها و فرایندهای مدیریت دانش خود انجام دهد. می تواند با الگوبرداری از مجالس پیش تاز در حوزه مدیریت دانش،و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه جامعه خودی، مدل ویژه ای برای دست یابی به خواست مورد نظر طراحی نماید.
با توجه به الزامات چندگانه روی در روی زیر که به جد ضرورت برخورداری از مدیریت دانش برای دسترسی به آن توسط نمایندگان مجلس را مطرح می سازد، با مطالعه ای میدانی و استفاده از ابزار الگوبرداری علمی، افقی جدید بروی این عناصر حیاتی در موفقیت امال جامعه ترسیم می شود.
مجلس با توان بهره برداری از شبکه ها که مشارکت غیر تبعیضی عناصر جامعه را مد نظر می دارد خواهند توانست، با ارزش ترین شایستگی جهانی از دید حیات بشری، طبیعت و یکپارچگی اجتماعی را به دست آورد. باید پیش شرط های ضرر برای موثر بودن جامعه و انجام فعالیت های نوآورانه توسط شهروندان و اجتماعات را مهیا سازد. نمونه هایی از چنین فعالیت هایی را درکار خویش با هدف کلی بهبود دادن کیفیت زندگی نمایش دهد. جامعه ای با رفاه متعادل از طریق دلسوزاندن برای مردم و مشارکت دادن جدی آنان در تصمیم سازی ها را از طریق ارایه فرصت های برابر به شهروندان، حمایت از ضعفا وجنگیدن جهانی برای حفاظت از محیط زیست و توسعه ارزش های معنوی و نیز دموکراسی در دستور کار داشته، پیشتاز توسعه اجتماعی دانش مدار با تاکید خاص بر بشریت و نوآوری باشد. مدیریت دانش و توانمندی مردم در هم آموزی و خلق فرایندها برای افزایش سرمایه های انسانی و اجتماعی، را در زمره عوامل حیاتی موفقیت در رقابت بین جوامع به شمار آورد.