مقاله الگوريتم عددي ضمني بر روي شبکه منحني الخط براي شبيه سازي جريان هاي سطح آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در هيدروليك از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: الگوريتم عددي ضمني بر روي شبکه منحني الخط براي شبيه سازي جريان هاي سطح آزاد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان آشفته
مقاله جريان غير دايمي
مقاله روش تجزيه زماني
مقاله سطح آزاد
مقاله شبيه سازي عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوان ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري نمين مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبيه سازي عددي جريان هاي با مرز آزاد در کاربردهاي عملي مانند هيدروديناميک کشتي از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مقاله جزييات توسعه يک مدل عددي دو بعدي در قائم، به منظور شبيه سازي جريان هاي سطح آزاد دايمي و غير دايمي با استفاده از توزيع فشار غيرهيدروستاتيک ارايه شده است. در اين مدل معادلات رينولدز و شرط مرزي سينماتيکي سطح آزاد همزمان حل شده و تراز سطح آب و ميدان فشار و سرعت با هم محاسبه مي شوند. در فضاي محاسباتي، مولفه هاي دکارتي سرعت و فشار در مرکز و شارهاي حجمي در وسط وجوه حجم کنترل تعريف شده است. براي حل معادلات ممنتم غير دايمي از روش اصلاح فشار زيرمجموعه روش تجزيه زماني و براي محاسبه شارها در وجوه حجم کنترل از روشRhie and Chow (1983)  استفاده شده و معادله پواسن اصلاح فشار ناشي از معادله پيوستگي با روش سيستم بلوک هاي سه قطري حل شده است. جزييات نتايج عددي شبيه سازي سطح آزاد موج به وجود آمده روي کانال باز با مانع در بستر و موج هاي استوکس با دامنه کوتاه ارايه شده است. نتايج نشان مي دهد که اين الگوريتم عددي توانايي پيشگويي مناسب سطح آزاد را داشته و براي کاربردهاي عملي قابل استفاده است.