مقاله الگوريتم ممتيک براي توزيع اقتصادي بار با توابع هزينه نامحدب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: الگوريتم ممتيک براي توزيع اقتصادي بار با توابع هزينه نامحدب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع اقتصادي بار
مقاله الگوريتم وراثتي
مقاله الگوريتم ممتيک
مقاله توابع هزينه ناهموار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيستاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مغفوري فرسنگي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: نظام آبادي پور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله يک روش جديد براي حل مسئله توزيع اقتصادي بار با توابع هزينه نامحدب با استفاده از الگوريتم ممتيک ارائه مي کند. مسئله توزيع اقتصادي بار واقعي داراي توابع هزينه نامحدب با محدوديت هاي مساوي و نامساوي است که مساله را در يافتن بهينه فرامحلي با استفاده از روش هاي رياضي دچار مشکل مي کند. در اين مقاله الگوريتم ممتيک با سه روش متفاوت براي جستجوي محلي پيشنهاد شده است. براي ارزيابي عملکرد روش هاي MA پيشنهادي، الگوريتم وراثتي حقيقي و يک الگوريتم ممتيک پيشنهادشده توسط محققين ديگر به مساله اعمال و نتايج حاصل مورد مقايسه قرار گرفته است. همچنين نتايج به دست آمده از اين روش ها با نتايج روش هاي گزارش شده در مقالات ديگر نيز مقايسه شده است. نتايج آزمايش ها نشان مي دهد که روش هاي پيشنهادي جواب هاي بهينه يا نزديک به بهينه براي سيستم هاي مورد مطالعه به دست مي دهند.