سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان،گروه مهندسی صن
رضا فروزش فر – دانشجوی

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی بر مبنای شب که عصبی مصنوعی پ یشرو برای بدسـت آوردن سـطح ترجیحـات تصمیم گیرنده در مسایل تصمیم گیری چند شاخصه توسعه داده شده است . هدف اصـلی در ایـن الگـوریتم طراحی شبکه های عصبی ۳ MLFF با اجتناب از خطای آموزشِ بیش از حد وکـاهش خطـای غیربه ینگـی آموزش شبکه است . برای جلوگیری از خطای آموزش بیش از حد، از الگوریتم ایست سـریع بهبـود یافتـه ۴ ، ارائه شده در جعبه ابزار شبکه های عصبی نرم افزار MATLAB ، استفاده شده است . در این الگوریتم، تـابع عملکرد msereg برای شبکه و الگوریتم ایست سریع به صورت توام اسـتفاده شـده انـد . الگـوریتم ایـست سریع با افزایش خطای داده های اعتبارسنجی در تعداد تکرار معینی، آموزش شبکه را متوقف می کند . ایـن الگوریتم می تواند در شرایط پیچیده تصمیم گیری چند شاخصه به خصوص هنگامی کـه تعـداد گزینـه هـا زیاد بوده و انجام مقایسات زوجی را برای تصمیم گیرنده دشوار می نماید، مفید و کارا واقع شود .