سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس صابری نوقابی – دانشجوی دکتری برق – دانشگاه فردوسی مشهد، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلام
جواد ساده – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ساختار سیستم قدرت به دلا یل بهره بردار ی و توسعه س ی ستم قدرت همواره در حال تغ ییر است . ای ن تغ یی رات در ساختار شبکه باعث عملکرد نادرست رله ها ی اضافه جر یان م ی گردد .
بنابراین مساله هماهنگ ی مجدد رله ها ی اضافه جر یان به منظور رسیدن به هماهنگ ی مطلوب مطرح م ی گردد . در این مساله، به دلیل مشکل ب ودن و پر هز ینه بودن تغ ییر تنظ یم رله ها، ی افتن حداقل رله ها یی که با تغ ییر تنظ یم آن رله ها هماهنگ ی مطلوب حاصل گردد، از اهم یت خاص ی برخوردار است . در ای ن مقاله یک فرمولبند ی جد ید از مساله هماهنگ ی به ینه مجدد رله ها ی اضافه جریان در صورت تغ ییر ساختار شبکه پ ی شنهاد گ ردی ده است . تابع هدف در ا ین مساله مجموع زمان عملکرد رله ها و تعداد رله ها ی کاند ید تغ ییرات با وزنها ی متفاوت در نظر گرفته شده است . این تابع هدف به کمک ی ک الگور یتم ترک یب ی ژنتیک و برنامه ر یزی خط ی حداقل گرد یده است . همچن ین در صورت عدم رعایت قیود هماهنگ ی، ضریب جریمه ای به تابع هدف در فر آیند به ینه ساز ی ژنت یک اضافه گرد ی ده تا تمام ی قیود ارضاء گرد یده و یا قیود ارضاء نشده حداقل گردد . توسعه شبکه ۶۳ kV خراسان که با تغ ییراتی در ساختار شبکه همراه بوده است، باعث ایجاد عدم هماهنگ ی در عملکرد رله ها ی اضافه جریان آن گردیده است . برای حل ا ین مشکل الگور یتم پیشنهای به ا ین شبکه واقعی اعمال گرد یده و نتا یج آن با روش دیدگاه توسعه زیر سیستم ۱ مقایسه شده است