سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، دا
نصرالله مقدم چرکری – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
علی یزدیان –

چکیده:

خوشه بندی توزیع شده جریان های داده یکی از زمینه های تحقیقاتی در حال رشد است که دارای کاربردهای مهم در محیط هایی مانند شبکه های حسگر است. بهدلیل وجود مسائلی چون پهنای باند محدود، محدودیت در منبع تغذیه و حافظه و سر و کار داشتن با مدل داده های جریان دار، خوشه بندی داده ها درشبکه های حسگر باچالش های متعددی روبروست. در این مقاله، یک الگویتم خوشه بندی توزیع شده ارائه شده است که به طور خاص برای کار در یک شبکه حسگر نظیر – به – نظیر طراحی شده است. الگوریتم ارائه شده تلاش می کند تا بسیاری از این چالش ها، مخصوصا پهنای باند محدود و انرژی را مورد توجه قرار دهد . این الگوریتم بر پایه الگوریتم خوشه بندی K-Means طراحی شده است و دارای عملکرد توزیع شده همراه با مدیریت جریان داهده هاست. دقت خوشه بندی، کارایی آن در مدیریتجریان های داده و هزینه ارتباطی الگوریتم ازطریق آزمایش های متعد ارزیابی شده است. در این آزمایش ها ، عملکرد توزیع شده الگوریتم با حالت خوشه بندی متمرکز، از نظر مراکز به دست آمده، تعداد نقاط دارای برچسب اشتباه و تعداد پیغام ها در سطح شبکه مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که دقت خوشه بندی انجام شده توسط الگوریتم به شکل قابلتوجهی بالاست درحالیکه هزینه ارتباطی آن تا حد بسیار خوبی پایین است.