سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام مهره کش – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر – دان
صالح یوسفی – دانشجوی دکتری شبکه های کامپیوتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه ع
محمود فتحی – استادیار ، دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله الگوریتم جدید محاسبه مسیر در مهندسی ترافیک در شبکه های MPLS جهت کاهش احتمال انسداد درخواستهای ترافیکی ارائه شده است . این الگوریتم بهینه سازی الگوریتم موجودی به نامTE-DB می باشد . این الگوریتم با استفاده از توزیع ب ار بین چندین مسیر علاوه بر توزیع متوازن بار ،باعث کاهش احتمال انسداد درخواستها می گردد . در این مقاله چهار روش مکاشفه ای برای توزیع بار بین چندین مسیر ارائه و شبیه سازی شده اند . نتایج نشان می دهد الگوریتم جدید در مقایسه با الگوریتم قبلی احتمال انسداد درخوا ستها را به طور متوسط به نصف کاهش می دهد و بار بیشتری را در شبکه متوازن تر توزیع می کند