سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد زجاجی –
محمد علیشاهی –
بهارک شاکری اسکی –
حسین دلداری –

چکیده:

خوشه بندی را می توان یکی از مهمترین مراحل درتحلیل داده ها برشمرد. روش های خوشه بندی بسیاری توسعه داده شده اند. یکی از این روشها که در مطالعات اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. خوشه بندی توافقی می باشد. این روش بر روی مجموعه ای از خوشه بندی ها عمل می کند. هدف خوشه بندی توافقی، بدست آوردن یک خوشه بندی نهایی است به گونه ای که در آن خوشه ها از کیفیت و پایداری بالاتری نسبت به خوشه بندی های انجام شده اولیه برخوردار باشند. طبق مطالعاتی که انجام داده ایم الگوریتمهای خوشه بندی توافقی، خوشه های هم شماره در خوشه بندیهای مختلف را متناظر در نظر می گیرند. این در حالی است که در عمل ممکن است خوشه ای با یک شماره مشخص بسیار متفاوت از خوشه ای با همان شماره در خوشه بندی دیگر باشد و این می تواند در پایین آوردن کیفیت خروجی روش تاثیر منفی شدیدی بگذارد. الگوریتمی که در این مقاله پیشنهاد شده است روشی را جهت تعیین خوشه های متناظر در خوشه بندی های مختلف ارائه می کند. در حقیقت بهتر است الگوریتم ارائه شده را به عنوان یک مرحله پیش پردازش، جهت انجام خوشه بندی توافقی محسوب کنیم. خروجی الگوریتم پیشنهادی در این مقاله، یک ماتریس تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های مختلف است که با عنوان ورودی در خوشه بندی توافقی مورد استفاده قرار می گیرد.