سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید انجیدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی – دانشکده مهندسی کام
محمدرضا میبدی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنع

چکیده:

در شبکه ٣ در این مقاله الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاها ی یادگیر برا ی تنظیم پارامتر مراقبتFuzzyARTMAPپیشنهاد می شود . الگوریتم پیشنهادی از طریق تنظیم پارامتر مراقبت در شبکه،Fuzzy ARTMAPشبکه ای کوچک با نرخ بالا ی تشخ یص تول ید م ی کند . ساختار شبکه تولید شده توسط ا ین الگور یتم مستقل از مقدار اولیه برا ی پارامتر مراقبت م ی باشد . الگوریتم پیشنهادی بر رو ی مسائل، دایره در مربع، مارپیچهای حلزونی و مسئله مربع در مربع آزمایش شده و نتایج مطلوبی بدست آمده است .