سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، خیابان انقلا
سیدعلی مجاهدی – کارشناس ارشد عمران – مهندسی آب، دانشگاه تهران
آزاده احمدی – دانشجوی دکترای عمران – مهندسی آب، دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه ت

چکیده:

توزیع نامناسب آب،خاک و جمعیت درکشور موجب عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی منابع و مصارف آب شده است. انتقال آب بین حوزه ای برای برقراری توازن و توزیع همگون می تواند یکی از مهمترین و موثرترین راههای تامین نیاز آبی در این مناطق باشد. یک پروژه انتقال آب در صورتی قابل اجرا می باشد که امکان پذیری فنی آن تایید شده و ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی اجرای آن، قابل توجیه باشد. علاوه بر این موارد در پاسخگویی به اثرات اجتماعی چنین پروژه ای، باید ارزیابی نمود که انتقال آب تا چد حد در قالب رفاهعمومی قرار می گیرد. برای حصول به این اهداف لازم استکه در برآورد اقتصادی طرح ، هزینه ها و منافع ملموس و غیر ملموس در نظر گرفته شود.
بدین منظورمدل بهینه سازی با تابع هدف اقتصادی با در نظر گرفتن سود و هزینه های فعالیت های کشاورزی در منطقه مبدا و مقصد، سود خروجی از سد در منطقه مقصد و سود کاهش هزینه پمپاژ در منطقه مقصد تهیه شده است. همچنین هزینه حاصل از کاهش تولید انرژی برق آبی و افزایش هزینه لایروبی در منطقه، هزینه افت کیفیت رودخانه مبدا در اثر انتقال آب و هزینه های اجرای طرح اتقال آب است. در این مدل قیود، ظرفیت تونل انتقال آب و تخصیص دبی انتقال با توجه به نیاز و آوردهای ورودی درمحل انتقال می باشد. برای حل مدل بهینه سازی از الگوریتم ژنیتیک و برای شبیه سازی تغییرات کیفی رودخانه از مدل QUAL2K استفاده شده است. از نتایج خروجی این مدل بهینه سازی، میزان بهینه حجم انتقال آب مازاد بر نیازمنطقه مبدا در طول دوره بهینه سازی به صورت ماهانه به دست می آید. مطالعه موردی این مقاله، انتقال آب از سرشاخه های کارون می باشد.