سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد کیانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آستانه سازی تصاویر یکی از روشهای پرکاربرد در تقطیع تصویر می باشد . در پردازش تصویر، روشهای متنوعی جهت آستانه سازی تصویر ارائهشده است . یکی از روشهایی که جهت آستانه سازی تصویر مورد استفاده واقع می شود، روش آستانه سازی Kapurمی باشد که بر اساس معیار حداکثر سازی آنتروپی، حدود آستانه بهینه را محاسبه می کند . این روش به خاطر فضای جستجوی پیچیده و بار محاسباتی بالا در تقطیع چند سطحی، از لحاظ هزینه زمان اجرا به صورت نامناسب عمل می کند . در این مقاله، یک الگوریتم بازگشتی پیشنهاد شده است که بر اساس تکنیک بازگشتی و جداول جستجو، بر اساس معیار حداکثر سازی آنتروپی Kapur ، با کاهش چشمگیر زمان اجرا و بار محاسباتی، آستانه های بهینه را بدست می آورد . نتایج آزمایشات نشان می دهد که الگوریتم جدید، از لحاظ بار محاسباتی و زمان اجرا بهتر از روش اولیه Kapur عمل می کند . به عنوان مثال، در تقطیع پنج سطحی، الگوریتم جدید قادر است زمان محاسبه آستانه های بهینه را از ۱۴۴ دقیقه در روش Kapur به ۱۶۹ ثانیه کاهش دهد