سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران
مریم رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

چیدمان حلقهای، یکی از انواع چیدمان در سیستمهای تولیدی انعطافپذیر است که در آن، ماشینها در یک مسیر حلقهای قرار گرفته که مواد و قطعات، تنها در این مسیر حرکت میکنند. تعداد دفعاتی که هر یک از قطعات، مسیر حلقهای را به منظور تکمیل فرآیند تولیدشان طی میکنند، به عنوان تراکم و میزان ترافیک در نظر گرفته میشود که معیاری برای ارزیابی این نوع چیدمانها میباشد. هدف، تعیین ترتیب ماشینها در چیدمان حلقهای است، بطوریکه معیار عملکرد مورد نظر، بهینه شود. از آنجایی که این مسئله جزء مسائل NP-hard است، روش درست حل آن استفاده ازالگوریتمهای فراابتکاری است. در این مقاله، از الگوریتم بهینهسازی انبوه اجزا برای حل این مسئله استفاده شده و نهایتا"به مقایسه با نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. نتایج محاسباتی نشان میدهد که تحت شرایط یکسان، کارایی الگوریتم بهینهسازی انبوه اجزا در معیار عملکرد مورد نظر، بهتر از الگوریتم ژنتیک است.