سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا مهدی پور – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه طراحی و شبی
نوراله کثیری – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه طراحی و شبی

چکیده:

ارائه شده در این مقاله به گونه ایست که م ی توان از آن به آسانی در قالب یک برنامه رایان ه ای استفاده نمود. در قسمتی از طراحی سین ی های غربالی، لازم است که دو پارامتر حداکثر و حداقل سرعت بخار عبوری از طریق سورا خها محاسبه گردد که در حالت عادی این کار با روش سعی و خطا امکا نپذیر است. روش ابتکاری ارائه شده در این مقاله قادر است که تنها با یکبار محاسبه، این دو پارامتر را بدس ت آورد. بدین ترتیب نه تنها درصورت انجام محاسبات بصورت دستی، خیلی سری عتر به جواب خواهیم رسید، بلکه امکان تبدیل الگوریتم به ک دهای رایانه ای با سهولت بیشتری انجام م یشود. در شبی هسازی هیدرودینامیکی بر جهای سین یدار، به یکسری اطلاعات هیدرولیکی نیاز اس ت. در این مقاله به چگونگی استفاده از روابط طراحی در شبی ه سازی هیدرودینامیکی اشاره شده است. در پایان با حل مثالی با استفاده از نرم افزار ۱DDSکارآیی الگوریتم در صحت جوابها و سهولت ،دستیابی به آنها، نشان داده شده است.