سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد ماکوئی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدرضا موسوی طباطبائی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، ما متدولوژی برای تخصیص مقادیر ذخیره احتیاط ی در یک زنجیره تأمین معرفی مینماییم. مسأله مورد نظر دارای دو هدف کمینه نمودن بهترین زمان دسترسی و هزینه موجودی است . با توجه به ماهیتNP-Hard مسأله فوق،از الگوریتم شبیهسازی تبرید برای حل متدولوژی پیشنهادی در مسائ ل با ابعاد بزرگ استفاده شده است . جهت بررسی صحت عملکرد و کارایی متدولوژی از طریق حل مثال عددی به اثبات رسیده است . نتایج بدست آمده دلالت بر درستی عملکرد متدولوژی پیشنهادی و همچنین توانایی الگوریتم های شبیه سازی تبرید ارائه شده در دستیابی به جواب های نزدیک به بهینه دارد.