سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی محمد زارع بیدکی – پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمد آزادنیا – پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
ناصر یزدانی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
امیرحسین کیهانی پور – پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در حال حاضر مهمترین بخش موتورهای جستجوی فعلی را واحد رتبه بندی تشکیل می دهد. روشهای متعدد رتب ه بندی مانند رتبه بندی مبتنی بر محتوا مانند BM و ۲۵ TF-IDF و روشهای مبتنی براتصال مانندHITS و PageRank وجود دارن د. ولیکن روشهای فوق دارای دقت(Precision) و در نتیجه کارآیی پایین می باشند ونیازمندیهای کاربر را به صورت مناسب برآورده نمی کنند. در این مقاله یک الگوریتم رتبه بندی وفقیِ ترکیبی برای دستیابی به دقت و کارایی بالاتر ارائه شده است . این الگوریتم با استفاده از ترکیب الگوریتم های موجود به کمک فرآیند یادگیری سعی خواهد کرد به الگوریتم بهتری دست پیدا کند . فرآیند یادگیری جهت ترکیب الگوریتم های مختلف بااستفاده ازOWA با توجه به نظر افراد خبره در مورد درجه ارتباطپرسش و سند انجام می شود. برای ارزیابی و مقایسه با سایر روشها ازمجموعه داد ه های محک ۲۰۰۴TREC استفاده شده است . نتایجآزمایشات، افزایش چشمگیری در خصوص میزان دقت بازیابی در مقایسه با الگوریت مهای موجود نشان می دهد.