سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد یوسفی – دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، دان
محمدکاظم اکبری – عضو هیات علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، دانش

چکیده:

سیستمهای خوشه ای در اصل ، معماری جدید ی برای ساختن سایت های وب عمومی هستند. زیرا در مواقعی که تعداد دسترسی ها به سایت وب بصورت نمایی زیا د می شود، سرویسهای ارائه شده بوسیله سایت وب را بطور قابل توجهای توسعه می دهند. سیستم ها ی وب مبنی بر خوشه (خوشه وب ) از چندین سرویس دهنده وب و یک سوئیچ وب که درخواس تهای کاربران را در ب ین گره ها ی سرویسدهنده توزیع می کند، تشکیل شده اس ت . اما برای بدست آوردن کارایی خوب از سیست مهای مبنی بر خوشه، بدست آوردن توازن بار و دسترسی کم به دیسک مورد نیاز است . که در این مقاله ما بروی بدست آوردن توازن بار متمرکز شد هایم، و یک سیاست توزیع کننده بار جدید ب ه نام سیاست کنترل ازدحام آگاه از مشتری(CC_CAP) پیشنهاد کردهایم، برای سوئیچ و بی که در لایه ۷ پشته پروتکلOSI عمل می کند. هدف از این سیاست جدید افزایش به اشتراک گذاری بار (توازن بار) در خوشه های وب میباشد، تاخوشههای وب بتوانند چندین سرویس همزمان شامل سرویسهای استاتیک و دینا میک را تهیه نمایند. اما نتایج شبیه سازی نشان داده که الگوریتم جدید میتواند بار سیستم خوشه وب را بطور موثری متوازن کند، و بطور قابل توجهای کارایی سیستم را بهبود دهد، مخصوصا زمانیکه خوشه وب ناهمگن باشد و محتوای سایت وب دینامیک باشد