سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه تیمارچی – دانشجوی دکترای معماری سیستمهای کامپیوتری دانشگاه شهید بهشتی، دانشکد
علی ذاکرالحسینی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

اساساً الگوریت م های جذر را می توان به دو مجموعه اصلی تقسیم کر د: روشهای «تکراری» و روشهای «تقریبی با توابع حقیقی»الگوریتم های تکرار ی راه حل های کندتر اما دقیق تری را نسبت به الگوریتمهای تقریبیپیشنهاد می کنند. یکی از عیبها ی روشها ی تقریبی استفاده ازLUT بر ای بدست آوردن یک تقر یب او لیه م یباشد. از آنجا که سربار سخت افزار ی این جداول بسیار زیاد است،در این مقاله، را هحل هایی بر ای بدست آوردن تقر یب او لیه پ یشنهاد شده ا ست. در این زمینه دو روش ارائه میشود که با استفاده از،Hybrid Multiple Expert System یعنی ترکیب چند روش جذر با ترتیب خاص، کارایی مدارات محاسبه جذر بهبود بخ شیدهمی شوند