سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر مهدوی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
محمدرضا میبدی – استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهند

چکیده:

منابع در گر یدهای محاسباتی اقتصادی دارای قیمت هستند و کاربر باید هزینه اجرای کارهای خود را بپردازد. کاربر مهلت زما نی و بودجه مورد نظر خود را م شخص کرده و بهینه سازی هزینه یا زمان را درخواست می کند. ی ک الگور یتم زمانبند ی که استرات ژی بهینه سازی هز ینه را اتخاذ م ی کند، ب اید منابع ناهمگون گر ید را طور ی به کارهای ناهمگون کاربر تخصیص دهد که اجر ای آنها در مهلت تع یین شده و با کمتر ین هز ینه ممکن انجام شود. در این مقاله، سه الگوریتم مکاشفه ای جدید برای این منظور پیشنهاد شده است. با استفاده از شب یه سازی نشان داده شده است که الگو ریتم های پیشنهادی در مقایسه با تنها الگوریتم گزارش شده از کار ایی بالاتری برخوردار بوده و درخواست های کاربر را با هزینه کمتری انجام می دهند