سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نعیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد
ناصر نعمت بخش –
امیرحسن منجمی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

تهیه جداول زمانی، یک مسئله پرکاربرد جهت برنامهریزیهای مختلف (بویژه در سیستمهای آموزشی) میباشد. این مسئله ازجمله مسائلNP-complte میباشد و نیاز به استفاده از الگوریتمهای هوشمند جهت حل آن قطعی است. الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی، بجای استفاده از یک جمعیت اولیه، جمعیتهای متفاوتی ایجاد مینماید. ساختار کروموزمی در این جمعیتها یکسان است؛ اما هرجمعیت میتواند مراحل انتخاب، تکثیر، جهش و تابع برازش خاص خود را داشته باشد. پس از گذشت چند نسل، توسط الگوریتمهاینخبهگرا به تبادل کروموزم بین جمعیتها میپردازیم. کار صورت گرفته تلاش دارد با استفاده از توابع برازش مختلف در هر جمعیت یکویژگی (ارضاء محدودیتها) را تقویت نماید. با تبادل کروموزمها، در هر جمعیت، والدهایی با ویژگیهای مختلف وجود خواهند داشت که تکثیر آنها میتواند فرزندانی حاوی این ویژگیهای مختلف ایجاد نماید. تابع برازش در حالت تک جمعیتی، تاکید بر ارضاء محدودیتهای سخت دارد و به طور خودکار، ابتدا باعث ارضاء محدودیتهای سخت میشود. به دلیل وابستگی محدودیتها به یکدیگر، ارضاء محدودیتهای سخت و نرم در دو مرحله تقریبا مجزا، روند ارضاء محدودیتهای نرم را کند و بیکیفیت مینماید. نتایج آزمایشات نشان میدهد: استفاده از چند جمعیت با تابع برازش مختلف، محدودیتها را همگام با یکدیگر و در زمان کمتری ارضاء می نماید