سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

پدیده خوردگی لوله ها در سیستمهای آبرسانی غالبا باعث افزایش هزینه های بهره برداری و تخریب لوله های آبرسانی و افزایش بار شکایات مردمی در خصوص کیفیت آب خواهد شد. با استفاده از نتایج آنالیز کیفی آب و بهره گیری از روشهای تعیین پتانسیل خورندگی که به کمک نرم افزار های کامپیوتری قابل پیش بینی هستند می توان از کیفیت آب ورودی به سیس تم توزیع مطمئن گردید.در برنامه کامپیوتری ارائه شده در این مقاله ابتدا داده های ورودی که شامل اطلاعات مربوط به آنالیز آب می باشد در یافت خواهد شد و سپس با توجه به این داده ها محاسبات شیمایی آب که شامل تعیین مقادیر TDS ، اکی والانهای آنیونی و کاتیونی غلظت مولی هر یک از مولفه های یونی ، ثابتهای تعادل کربناته و کلرین ، ضرایب اکتیویته یونی و قدرت یونی محلول، ثابتهای تعادلی اصلاح شده ، پتانسیل ترسیب کربنات کلسیم (CCPP) و اندکسهای لانژلیر و ریزنارمی باشد انجام می گیرد. همچنین دراین برنامه پیش بینی تغییرات اعمال شده بر کیفیت آب در اثر افزودن ترکیبات شیمیایی که شامل Naocl ، fecl3 ، caco3 وcaocl2 و گاز کلر می باشند موردبررسی قرار می گیرد. بدین معنی که افزودن هر یک از این مواد کیفیت شیمایی آب را از نظرخورندگی و یا رسوبگذاری به چه سمتی سوق خواهد داد.به عبارتی دیگر تمامی محاسبات تعادل آب بعد از افزودن هر ماده و یا افزودن توام چند ماده انجام شده و مقادیر اندکسهای خورندگی تعیین خواهند شد. این برنامه تحت زبان ویژوال بیسیک نوشته شده است