سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – هسته پژوهشی پردازش تصویر، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رستمی شهر بابکی – هسته پژوهشی پردازش تصویر، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نسخه باینری الگوریتم PSO بصورت انشعابی از الگوریتمپیوسته آن در سال ۱۹۹۷ توسط ابرهارت و کندی (مبدعان این الگوریتم) ارائه شد. این الگوریتم بواسطه دوضعف عمده، نتنها همگرایی مناسبی ندارد بلکه در یافتن جواب بهینه نیز ناتوان است. ضعفهای اسسای این الگوریتم توسط مولفان این مقاله در کارهای قبلی برطرف شده و نسخه چدیدی از این الگوریتم ارائه شده است. اگرچه قدرت بالای همگرایی الگوریتم جدید در کاربردهای متفاوت به اثبات رسید، ولیمتاسفانه گرفتار ضعف ذاتی است که در الگوریتم اصلی و مدل پیوسته الگوریتم PSO وجود دارد. در این مقاله، ضمن تحلیل نقاط ضعف الگوریتم PSO، اثرات آن بر الگوریتم باینری بررسی شده و نسخه ای بهبود یافته از الگوریتم ارائه می شود که ضعفهای ساختاری الگوریتم اصلی را در نسخه باینری از بین می برد. آزمایشهای انجام شده میزان تاثیر راهکارهای ارائه شده بر بهبود الگوریتم را نشان می دهند.