سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی سرودی – کارشناس ارشد پیشرانش، مرکز تحقیقات فناوری پیشرانش
عباس فخرطباطبایی – کارشناس ارشد پیشرانش، مرکز تحقیقات فناوری پیشرانش

چکیده:

در این مقاله اثر اختلاط مولکولی غیر کامل بر احتراق پیش آمیخته هیدروژن مورد مطالعه قرار گرفته است . بدین منظور الگوسازی تصادفی یک رآکتور آمیخته جزئی یا )partially-stirred reactor)PaSR با استفاده از دو مدل اختلاط کرل(Curl) و تخمین میانگین مجذور خطی یا linear mean square estimation)LMSE )صورت پذیرفته و خروجی هایمدل با نتایج شبیه سازی گذرای رآکتور کاملا آمیخته یا )perfectly-stirred reactor)PSR مقایسه شده است . برای توصیف پدیده های شیمیایی از مکانیزمی مشتمل بر ۱۸ گونه شیمیایی و ۶۸ واکنش بنیادی استفاده گردیده است . نتایج مطالعات حاکی از اثر چشمگیر اختلاط مولکولی ناقص بر میزان اکسیدهای نیتروژن ناشی از احتراق هیدروژن بوده است