مقاله الگوهاي ارتباطي خانواده و متغيرهاي شخصيتي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: الگوهاي ارتباطي خانواده و متغيرهاي شخصيتي در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي ارتباطي خانواده
مقاله گفت و شنود
مقاله همنوايي
مقاله حرمت خود
مقاله کمرويي
مقاله تمايل به مهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر رابطه دو الگوي ارتباطي خانواده (الگوهاي گفت وشنود و همنوايي) با حرمت خود، کمرويي و درجه تمايل به مهار را بررسي کرد. صدونودوچهار (۹۷ دختر و ۹۷ پسر) دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي ترجمه فارسي مقياس تجديدنظر شده الگوي ارتباطي خانواده (ريچي و فيتز پاتريک، ۱۹۹۰)، پرسشنامه تـمايل به مهار (برگر و کوپر، ۱۹۷۹)، پـرسشنامه حرمت خود (روزنبرگ، ۱۹۶۵) و مقياس تجديدنظر شده کمرويي (چيک و باس، ۱۹۸۳) را تکميـل کردنـد. تحليل همبستگيهاي بنيادي نشان داد افرادي که الگوي ارتباطي گفت وشنود را در خانواده گزارش کرده بودند، براي مهار وقايع روزمره زندگي تمايل بيشتري داشتند، در حرمت خود نمره هاي بالاتر و در کمرويي نمره هاي پايين تري به دست آوردند. الگوي ارتباطي همنوايي به طور معناداري با حرمت خود و تمايل به مهار همبستگي منفي و با کمرويي همبستگي مثبت نشان داد.