مقاله الگوهاي رگرسيوني رواناب حاصل از سطوح آبگيركوچك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: الگوهاي رگرسيوني رواناب حاصل از سطوح آبگيركوچك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحصال آب
مقاله پشت بام
مقاله رواناب
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي يزدي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پژند حجت
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله تحليل نتايج حاصل از يك طرح پژوهشي استحصال آب باران از سطوح كوچك (پشت بام ها) است. پشت بام دانشگاه آزاد اسلامي مشهد محل جمع آوري داده هاست. رواناب حاصل از رگبارهاي مختلف ريزشي براين سطوح پس از نصب باران سنج معمولي و يک منبع ذخيره (حجم۴ متر مکعب) برآورد و رگبارها و رواناب حاصل به مدت دو سال (۲۳/۱۰/۸۶ تا ۹/۳/۸۸) اندازه گيري شده است. حجم نمونه مشاهد ه اي ۳۵ مورد است. رابطه بين رواناب – بارش با الگوهاي رگرسيون بررسي و الگوي مناسب پس از تحليل باقي مانده ها و آزمون هاي لازم انتخاب و رواناب حاصل از پشت بام ها به کمک الگوها برآورد شده است. طول دوره آماربرداري كوتاه است. لذا از پنجاه و پنج سال آمار بارش سالانه ايستگاه سينوپتيک مشهد (۱۹۵۱ تا ۲۰۰۵) استفاده شده است. اين آمار تحليل فراواني شده و نتايج تحليل فراواني پنجاه و پنج ساله فوق در دوره هاي بازگشت ترسالي و خشکسالي به دست آمده است. رواناب پشت بام هاي اين دانشگاه به كمك اين تحليل براي دوره هاي بازگشت ترسالي و خشكسالي حساب شده است. سطح پشت بام ها و متوسط سالانه رواناب آنها به ترتيب: ۱۸۶۸۰ مترمربع و ۸۴۲۸ متر مکعب است.