مقاله الگوهاي گردش جوي روزانه بر روي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۴۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: الگوهاي گردش جوي روزانه بر روي ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي گردشي جوي
مقاله تيپ هاي هوا
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي
مقاله خوشه بندي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضييي طيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوهاي گردش جوي نقش مهمي در پيدايش پديده هاي محيطي، بويژه در مناطق معتدله دارند. از اين رو،، شناسايي الگوهاي گردش جوي کنترل کننده آب و هواي ايران و ويژگي هاي آنها بسيار ضروري است. بر اين اساس اين پژوهش با هدف شناسايي و طبقه بندي الگوهاي گردش جوي روزانه بر روي ايران و براي همه روزهاي سال به انجام رسيده است. براي دستيابي به اين مهم، با بهره گيري از روش هاي تحليل مولفه هاي اصلي و خوشه بندي الگوهاي گردش روزانه جو بر روي ايران در مقياس همديد شناسايي شد. به اين منظور، ميانگين روزانه ارتفاع تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و فشار سطح دريا طي دوره آماري ۲۰۰۶-۱۹۵۰ در تلاقي هاي ۵٫۲ درجه از مجموعه داده هاي بازسازي شده NCEP.NCAR استخراج گرديد. محدوده انتخاب شده که گستره اي از ۲۰ تا ۶۰ درجه عرض شمالي و ۲۰ تا ۸۰ درجه طول شرقي را پوشش مي دهد، شامل ۴۰۸ ياخته است. با استفاده از آرايه S روش تحليل مولفه هاي اصلي تعداد ۴۰۸ ياخته مورد مطالعه به نه مولفه اصلي که مجموعا ۹۴ درصد کل واريانس داده ها را توضيح مي دهند، کاهش داده شد. به کمک چرخش وريمکس، نه مولفه انتخاب شده چرخانده شدند تا ساختار و تفسير فيزيکي آنها ساده تر شود. سپس به کمک خوشه بندي چند هسته اي همه روزهاي مورد مطالعه به هيجده گروه دسته بندي و نقشه ترکيبي، هر گروه به عنوان يک الگوي گردش جوي ترسيم و ارايه شد. همچنين توزيع ماهانه و روند تغييرات زماني هر يک از الگوهاي گردش جوي نيز محاسبه گرديد. نتايج اين بررسي، حاکي از وجود اختلاف معني دار در آرايش الگوها، فراواني تيپ هاي هوا و مسير حرکت آنها به سوي ايران است. از اين رو، اين روش را مي توان به عنوان روش کمي و دقيق براي استخراج الگوهاي گردش جوي در نظر گرفت. همچنين از اين الگوها مي توان به عنوان شاخصي براي تحليل ارتباط بين پديده هاي محيطي و الگوهاي همديد استفاده نمود.