سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نصیری گنجینه کتاب – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد بلوکی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهرام سامانی – استادیار، رئیس اسبق بخش اکتشافات معدن سازمان انرژی اتمی تهران
حسن شکوئی – کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

توده های گرانیتوئیدی منطقه کیقال- سیاهکلان در ورزقان ازشمال باختری کشور،بر روی کمربند مس آلپ هیمالیا،تحت تاثیر توده های نفوذی قفقاز قرارگرفته و این ساختارهارا در روند شمالغرب قطع وبارورساخته است برداشت نمونه های رسوبات آبراهه ای جهت پی جویی مس- مولیبدن و تجزیه آنها برای عناصر Cu, Mo, Pb, Zn, Nb, Rb, منجر به ثبت آنومالیهای ثانویه ای گردیدکه تایید این آنومالیها توسط نمونه های لیتو ژئوشیمیایی با تجزیه برای عناصر Cu, Mo, Pb, Zn, Nb, Rb, Sr, Ba, و اکسید های اصلی انجام گرفت. تفکیک زونهای آلتراسیونی منطقه بااستفاده از اندیسهای مرکب،نشان میدهد که افزایش نسبت (Fe2O3+CaO) Fe2O3+CaO+MgO+Na2O ) به عنوان شاخص کلریتی مهم در پی جویی کانی سازیهای پنهان مس-مولیبدن درمنطقه ونسبت K2O/(Na2O+CaO)مبین زون سرسیتی وهرگونه افزایش شاخص K2O/(Na2O+K2O) معرف آلتراسیون پتاسیک را میتوان بعنوان اندیسهای اکتشافی با موفقیت بکار برد. انطباق مثبت نقشه های ژئوشیمیایی عناصر مذکور با سیمای آلتراسیونهای منطقه ونسبتهای شاخص لیتولوژیهای بارور ازعقیم (Ba/Sr , Rb/Sr) ضمن تاییدزونهای بالقوه پتانسیل دارمنطقه،به عنوان یک الگوی بهینه در پیجویی مناطق همجوار شناسایی و ثبت شدند