سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نصیری گنجینه کتاب – کارشناس ارشد اکتشاف معدن
محمد بلوکی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن
بهرام سامانی – استادیار

چکیده:

توده های گرانیتوئیدی منطقه کیقال – سیاهکلان در ورزقان از شمال باختری کشور، برروی کمربند مس آلپ هیمالیا ، تحت تاثیر توده نفوذی قفقاز قرار گرفته و این ساختارها را در روند شمال غرب قطع و بارور ساخته است برداشت نمونه های رسوبات آبراهه ای جهت پی جویی مس – مولیبدن و آنالیز آنها برای عناصر Cu,Mo,Pb,Zn,Nb,Rb منجر به ثبت آنومالیهای ثانویه ای گردیده که تایید این آنومالی ها توسط نمونه هاای لیتوژئوشیمیایی با تجزیه عناصر Cu,Mo,Pb,Zn,Nb,Rb,Sr,Ba و اکسیدهای اصلی انجام گرفت.