سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا کبیری سامانی – دانشجوی دکتری هیدرولیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن سعیدی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مهمترین پدیده های طبیعی و ناخواسته در اندکنش آب و هوای مجاور آن اختلاط آب عبوری ازسازه ها و جریان هوای اطراف آن است.به این نوع ازجریان، جریان دو فازی گفته می شود جریانهای دو فازی بسته به میزان دبی آب و هوا و فصل مشترک ایجاد شده بین آنها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی مهمترین الگوهای محتمل جریان در مجاری طویل نظیر تونلها پرداخته و ضمن بررسی اثرات پارامترهای بی بعد موثر بر جریان به ارائه نقشه های الگوهای مختلف جریان بر اساس اعداد بدون بعد برای شیبهای مختلف پرداخته می شود. بررسیها نشان میدهند شیب خط لوله و برخی اعداد بدون بعد نظیر کسر حجمی گاز یا عدد فرود موثر بر جریان اثرات قابل ملاحظه ای بر تغییر فصل مشترک دو فاز ایجاد می نمایند.