سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عبدالحمید قنبران – استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
جمال الدین مهدی نژاد – استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پگاه پایه داراردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:
امروزه با وجود پیشرفتهایی که در کالبد مدارس اتفاق افتاده است، بهنظر میآید در گذشته مدارس سنتی ایرانی شامل ویژگیهایی بودند که بر کارآمدی آنها میافزود. تا قبل از حکومت سلسلهی قاجار بر ایران و بهخصوص در دوران صفویه، مدارس براساس الگوهای سنتی و باتوجه به روشهای آموزشی بومی طراحی میگشتند، حال آنکه در عصر حاضر، مدارس با الگوبرداری از غرب و بدون توجه به برنامههای مناسب آموزشی و وجود فضاهای موردنیاز آن ساخته میشوند. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی موردی مدرسهی مادر شاه اصفهان که از شاهکارهای مدارس دوران صفویه است، برخی از این خصوصیات را که مدارس فعلی فاقد آن هستند، استخراج نموده و به عنوان الگوهایی برای ساخت مدارس بومی امروزی استفاده نمود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات بهدست آمده با مطالعهی کتابها، مقالات و منابع معتبر جمعآوری گشته است. در پایان، ویژگیهای نام برده به الگوهایی برای استفادهی معماران و طراحان در ساخت مدارس آینده تبدیل گشته تا با بهرهگیری از آنها شاهد پیشرفت در طراحی محیطهای آموزشی کشور عزیزمان باشیم