سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
مریم پریسا امانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیست مهای اقتصادی-اجتماعی از دانشگاه

چکیده:

با وجود مزایا و نقاط قوت طر ح های برون سپاری و واگذاری فعالیت ها، ریسک هایی نیز این طر حها را تهدید میکند. از مهمترین ریسک ها، کاهش کنترل سازمان بر فعالیت برون سپاری شده است که عامل شکست بسیاری از پروژ ههای برون سپاری م ی باشد. بر این اساس در این مقاله ، الگوها و مکانیز مهایی برای کنترل فرآیند برون سپاری ارائه شده اس ت. ابتدا مراحل و فازهای مختلف فرآیند برون سپاری در این تحقیق معرفی م ی شود. سپس مروری بر کلیه مکانیزم های کنترل فرآیند برون سپار ی صورت م ی گیرد. از میان این مکانیز مها، سه الگوی کنترل بر مبنای بازار، کنترل بر مبنای بوروکراتیک و کنتر ل بر مبنای اعتماد به عنوان سه الگوی مرجع برای کنترل فرآیند برو ن سپاری انتخاب می شو د. شیوه اعمال کنترل توسط هریک و ابزارهای مورد استفاده برای اعمال کنترل توسط این الگوها در ادامه تحقیق آورده شده است. از نقاط قوت مهم این الگوهای مرجع آن است که بسته به شرایط و اقتضاهای گوناگون (ماهیت فعالیت، ماهیت بازار پیمانکاران و ماهیت روابط سازمان و پیمانکار ) می توان یکی از سه الگو را انتخاب نمو د. همچنین در هریک از الگوها، کلیه مراحل و فازهای برون سپاری را میتوان کنترل نمود.