مقاله الگوي آنتي بيوگرام عوامل باکتريال ايجادکننده باکترمي در کودکان بستري در بيمارستان کودکان بندرعباس در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: الگوي آنتي بيوگرام عوامل باکتريال ايجادکننده باکترمي در کودکان بستري در بيمارستان کودکان بندرعباس در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکترمي
مقاله کودکان
مقاله آنتي بيوتيک ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي ناديا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادپور صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي قشمي عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از عوامل مهم و شايع مرگ و مير در مراکز پزشکي اطفال باکترمي است که به وسيله انواع مختلفي از باکتريها ايجاد مي شود. با توجه به تفاوت سويه هاي پاتوژن در مناطق مختلف و افزايش مقاومت باکتريها نسبت به آنتي بيوتيک ها، بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي باکتريهاي شايع در هر منطقه ضروري مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه، آگاهي از باکتريهاي شايع باکترمي و الگوي آنتي بيوگرام آنها در کودکان بستري در بيمارستان کودکان بندرعباس مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، از ميان ۱۹۱۹ کودک که در سال ۱۳۸۶ با احتمال باکترمي در بيمارستان کودکان بندرعباس بستري شده بودند، داده هاي مورد نياز شامل اطلاعات جمعيت شناسي، باکتري ايزوله شده، نتايج آزمايش آنتي بيوگرام، تعداد لکوسيت ها و نتيجه آزمايش ESR و CPR کودکاني که آزمايش کشت خون آنها مثبت شده بود، جمع آوري و توسط نرم افزار آماري SPSS 13 تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: ميزان شيوع باکترمي در کودکان %۶٫۴۶ با مرگ ومير %۱۳٫۷۳ بود. باکتريهاي گرم مثبت بيشترين فراواني (%۷۸٫۲) را داشتند. شايعترين عوامل جدا شده به ترتيب استافيلوکوک هاي کواگولاز منفي (%۷۰٫۱۶)، کلبسيلا (%۱۳٫۷۰)، استافيلوکوک آرئوس (%۹٫۲۵) و اشرشياکولي (%۶٫۴۵) بودند. استافيلوکوک کواگولاز منفي بيشترين حساسيت آنتي بيوتيکي را نسبت به آميکاسين (%۹۰٫۶۷) و سيپروفلوکسازين (%۸۱٫۱۶) داشت. استافيلوکوک آرئوس نسبت به سفوتاکسيم و سفالکسين  %100حساس بود. سيپروفلوکسازين وآميکاسين دو آنتي بيوتيک کاملا موثر بر روي سويه هاي کلبسيلا و اشريشا کولي بودند.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان بالاي مرگ و مير ناشي از باکترمي، ضروري است به منظور تجويز رژيم درماني موثر، نسبت به شناسايي عوامل پاتوژن و الگوي آنتي بيوگرام آنها بيشتر توجه شود.