مقاله الگوي ارتقاي رفتارهاي شهروندي سازماني از طريق نگرش هاي شغلي، رشد حرفه اي، حمايت رهبري و توانمندسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۲۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: الگوي ارتقاي رفتارهاي شهروندي سازماني از طريق نگرش هاي شغلي، رشد حرفه اي، حمايت رهبري و توانمندسازي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله نگرش هاي شغلي
مقاله رشد حرفه اي
مقاله حمايت رهبري
مقاله توانمندسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع زاده پروين دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي الگوي ارتقاي رفتارهاي شهروندي سازماني از طريق نگرش هاي شغلي، رشد حرفه اي، حمايت رهبري و توانمند سازي كاركنان بخش هاي عملياتي كارخانجات فولادسازي در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماري پژوهش را كاركنان بخش هاي علمياتي كارخانجات فولادسازي شهر اصفهان تشكيل داده اند كه از بين آنها ۲۴۳ نفر به شيوه نمونه گيري سهل الوصول براي پاسخ گويي به پرسش نامه هاي پژوهش انتخاب شدند. پرسش نامه هاي پژوهش را پرسش نامه رفتار شهروندي سازماني، پرسش نامه نگرش هاي شغلي، پرسش نامه حمايت رهبري، پرسش نامه رشد حرفه اي و پرسش نامه توانمندسازي تشكيل دادند. داده هاي حاصل از پرسش نامه هاي پژوهش با استفاده از مدل سازي معادله ساختاري (SEM) مورد تحليل قرار گرفت. شاخص هاي برازش و تناسب الگوي نظري اوليه كه در آن رشد حرفه اي، حمايت رهبري و توانمند سازي تاثيرات خود بر رفتارهاي شهروندي سازماني را از طريق نگرش هاي شغلي اعمال مي نمودند، از وضعيت مطلوبي برخوردار نبود. به عبارت ديگر شواهد اوليه حاكي از آن بود كه الگوي نظري اوليه نيازمند اصلاح و بازنگري است. بر اساس شاخص هاي اصلاح و تغيير، با افزودن دو مسير مستقيم از رشد حرفه اي و توانمندسازي به رفتار شهروندي سازماني، الگوي نهايي و بازنگري شده از شرايط مطلوبي از نظر شاخص هاي برازش و تناسب داده ها با مدل برخوردار گرديد. به ترتيبي كه كاي دو برابر با ۱٫۲۱ و P>0.05، GFI=0.998، CFI=0.999 و ۰٫۰۳=RMSEA به دست آمد. بنابراين بر اساس الگوي نهايي سه متغير رشد حرفه اي، حمايت رهبري و توانمندسازي بخشي از تاثيرات خود بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بخش هاي عملياتي كارخانجات فولادسازي را از طريق نگرش هاي شغلي و دو متغير رشد حرفه اي و توانمندسازي نيز بخش ديگري از اثرات خود بر رفتار شهروندي سازماني را به طور مستقيم اعمال مي نمودند.