مقاله الگوي تجربي سيكل تجاري حقيقي و تحليل سياست نيروي كار در بخش كشاورزي ايران (با تاكيد بر زيربخش زراعت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: الگوي تجربي سيكل تجاري حقيقي و تحليل سياست نيروي كار در بخش كشاورزي ايران (با تاكيد بر زيربخش زراعت)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه سيكل تجاري حقيقي
مقاله مدل خود توضيحي برداري (VAR)
مقاله دستمزد حقيقي
مقاله شوك هاي طرف عرضه و نيروي كار كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي فر افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از نظريه سيكل تجاري حقيقي، فرضيه نوسانات موافق سيكلي دستمزدهاي حقيقي در بخش كشاورزي ايران (براي نيروي كار زنان و مردان) و براي دوره زماني (۱۳۵۰-۸۵)، مورد آزمون قرار گرفته و تاثير شوك هاي طرف عرضه (شوك بهره وري و شوك درآمد نفتي) بر رفتار نوساني دستمزدهاي حقيقي پيش بيني شده است. در اين مطالعه، تخمين هايي كه به صورت تك معادله اي صورت گرفته و ضرايب همبستگي محاسبه شده، تاثير مسلط شوك هاي حقيقي طرف عرضه را در توضيح رفتار سيكلي دستمزدهاي حقيقي تاييد مي كند. توابع عكس العمل آني حاصل از برآورد مدل خود توضيحي برداري (VAR)، بيانگر آن است كه شوك هاي طرف عرضه در كوتاه مدت باعث افزايش دستمزد حقيقي و اشتغال شده، در حاليكه اين شوك ها در بلندمدت موجب كاهش متغيرهاي مذكور گرديده است. علت روند فوق در كوتاه مدت، افزايش توليد ناهيي نيروي كار غيرماهر (شوك بهره وري) و بهبود وضع درآمد ارزي كشور (شوك نفتي) و علت آن در بلندمدت، به طور عمده به دليل جانشيني سرمايه به جاي نيروي كار (شوك بهره وري) و گران شدن نهاده هاي وارداتي توليد (شوك نفتي) بوده است. نتايج مطالعه بيان مي كند براي دستيابي همزمان و پايدار به دو هدف افزايش قدرت خريد نيروي كار و كاهش بيكاري در بخش كشاورزي، بايستي از سياست هاي افزايش درآمدهاي ارزي به جاي سياست هاي موثر بر افزايش كارايي، استفاده نمود.